Anasayfa / Moda - Yaşam / “Vergi ve iktisat paketi”ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Konseyinde kabul edildi

“Vergi ve iktisat paketi”ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Konseyinde kabul edildi

Hazineye İlişkin Taşınmaz Malların Kıymetlendirilmesi ve Katma Paha Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda ve Kanun kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Kanuna nazaran, reklam yasağı kararı verilmiş olmasına karşın reklam yasağı getirilenlere reklam vermeye devam eden Gelir Vergisi mükelleflerinin vergi matrahının hesaplanmasında, bu harcamaları sarfiyat olarak kabul edilmeyecek.

Bir yahut birden fazla özel sıhhat kuruluşu ile kontrat düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten diş tabipleri ve tabipler, özgür meslek erbabı olarak kabul edilecek ve çıkarları özgür meslek çıkarı kararlarına nazaran vergilendirilecek.

Vergi daireleri tarafından düzenlenen ve imzalanması gereken evrakların, Gelir Yönetimi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanması, mühürlenmesi yahut onaylanması durumunda dokümanlar vergi dairesi tarafından imzalanmış, mühürlenmiş yahut onaylanmış sayılacak.

Vergi kaçakçılığı kabahatine ceza artırımı

Vergi kanunlarına nazaran tutulan defter ve kayıtlar üzerinde hile ve tahrif edenler ve aldatıcı evrak düzenleyenler hakkındaki mahpus cezasının üst hududu 3 yıldan 5 yıla çıkacak.

Defter, kayıt ve evrakları yok edenler, düzmece olarak düzenleyenler için öngörülen cezanın 5 yıllık üst sonu 8 yıl olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile mutabakatı bulunan şahısların basabileceği dokümanları, bakanlıkla muahedesi olmadığı halde basanlar yahut bilerek kullananlara, ödeme kaydedici aygıtlara müdahale ederek satışlara ilişkin dokümanların kayıt alınmasına pürüz olanlara ve ilgili kurumlara elektronik ortamda iletilmesi gereken doküman, bilgi yahut dataların iletilmesini önleyen yahut bunların gerçeğe uygun olmayan biçimde iletilmesine sebep olanlara verilecek cezanın üst hududu da 5 yıldan 8 yıla çıkarılacak.

Bu fiillerle vergi kaybı tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme artırımının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme artırımının; soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında, kovuşturma evresinde karar verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilecek. Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda verilecek ceza, yarı oranında indirilecek.

Ceza indiriminden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması yahut başvurulmuşsa vazgeçilmesi gerekecek.

Bu hataların birden fazla takvim yılı yahut vergilendirme periyodu içinde birebir hata sürece kararının icrası kapsamında işlenmesi halinde ceza, dörtte birden dörtte üç oranına kadar artırılabilecek.

Bu hataların öbür bir kişi tarafından işlendiğinin yahut öbür bir şahısla birlikte gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması durumunda kamu davası açılması için rapor düzenlenmesi ve mütalaa verilmesi koşulu aranmayacak.

Muhtar fiyatlarında artış

Seyahat acentelerinin 2022 yıllık aidatlarının hesaplanmasında 2022 yılı için tespit ve ilan edilen tekrar değerleme oranının yüzde 50’si dikkate alınacak.

Muhtarlara 14 bin 750 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan ölçüde verilen aylık ödeneğin net meblağının, net taban fiyat meblağının altında kalması halinde ortadaki fark, ödenek için öngörülen yordam ve temeller çerçevesinde rastgele bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıyeten ödenecek.

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 27 Temmuz 2020 tarihli ve 65 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kimi üniversitelere ihdas edilen takımlar, kanunla yine oluşturulacak.

Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı asıllı gerçek bireyler, çalışma yahut oturma müsaadesi alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yasal ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de çıkar elde etmeyen kurumlara yapılan konut yahut iş yeri teslimlerinde, KDV’den istisna tutulmak için 1 yıllık elde tutma kuralı 3 yıla çıkarılacak.

İmalat sanayi ile turizme yönelik yatırım teşvik evrakı sahibi mükelleflere, evrak kapsamındaki inşaat işlerine ait mal teslimleri ve hizmet ifaları 31 Aralık 2025 tarihine kadar KDV’den müstesna olacak.

Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik dokümanı kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31 Aralık 2023’e kadar KDV’ye tabi olmayacak.

İmalat sanayi ile turizme yönelik inşaat işleriyle elektrik motorlu taşıtlarla ilgili yatırımın tamamlanmaması halinde, vaktinde alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek. Vaktinde alınmayan vergilerle vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını yahut cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren geçerli olacak.

Bu kapsamda yapılan hizmetler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi süreçler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, istisna kapsamında süreç yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecek. (AA)

İlginizi Çekebilir

Bakan Akar: Mayınlar kasıtlı mı bırakıldı diye kuşkularımız var

Ulusal Savunma Bakanı Hulusi Akar,  Boğazlar’da bulunan mayınlara ait olarak, “Mayınlar kasıtlı mı bırakıldı diye kuşkularımız var. Tahminen NATO ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.