Anasayfa / Ekonomi-Finans / Ayhan Bilgen, Sessizlerin Sesi Hareketi’ni duyurdu: Yerelden merkeze hakikat bir siyaset şeklinin partileşmesi için yola çıkıyoruz

Ayhan Bilgen, Sessizlerin Sesi Hareketi’ni duyurdu: Yerelden merkeze hakikat bir siyaset şeklinin partileşmesi için yola çıkıyoruz

T24 Haber Merkezi

Yeni parti kurma çalışmaları yürüten eski HDP’li Kars Belediye Lideri Ayhan Bilgen, “şeffaf, hesap verebilir, üretken ve yerelden merkeze gerçek yürüyen bir siyaset stilinin partileşmesi için”

Ayhan Bilgen, “Sessizlerin Sesi”Bilgen’in yayımladığı Sessizlerin Sesi bildirisinde, başlatılan hareketin hedefleri, vizyon ve misyonu yer alırken, yeni parti kurulacağı sinyali verildi. Başlatılan harekette, Haziran 2015 seçimlerinin akabinde kurulan seçim hükümetinde Kalkınma Bakanı olarak misyon yapan ve 2018 seçimlerinin akabinde HDP’den istifa eden Müslüm Doğan da yer aldı. 

Kamuoyu ile paylaşılan bildiride, “Ellerindeki güçle siyaseti yönlendirmeyi alışkanlık edinenler karşısında sessiz çoğunluğun sesini yükseltmesi hayati ehemmiyete sahiptir. Bizler daha onurlu ve birlikte yaşayacağımız bir Türkiye için bir ortaya geldik. Siyasetin inanç ve umut odağı olması için ülkesini seven herkesi sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz” denildi. 

Bildiride, yapısal problemlerin siyasetin metodundan kaynaklandığı belirtilerek, “Topluma nefes aldırmayı değil, geleceğimizi de ortak akılla inşa etmeyi ve Cumhuriyetimizin II. yüzyılında iştirakçi demokrasisi olan, refahı yüksek ve sivil bir anayasaya sahip bir ülke olma amacımızı paylaşmak istiyoruz. Siyaset kurumunun toplumsal sorumluluğa sahip, uzlaşıyı merkezde tutan bir anlayışla inşa edilmesi gerekliliğini de kamuoyuna duyuruyoruz” sözü kullanıldı. 

Bildiride hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, fikir ve söz özgürlüğü prensiplerin vurgu yapıldı. Bildiride Kürt sorunu ülkenin en temel problemlerinden biri olarak tanımlandı ve “Tüm paydaşların iştirakiyle, uzun tarihi bir sürecin eseri olduğu şuuruyla, sosyolojisinden koparılmadan, eşit yurttaşlık temelinde, demokratik hak ve özgürlüklerin sağlanmasıyla çözmeyi hedefliyoruz” denildi.

Sessizlerin Sesi bildirisi şöyle:

Siyaset kurumunun sorumluluklarını hakkıyla yerine getirememesinden kaynaklı birikmiş ve kangren olmuş meselelerimizle Cumhuriyetin ikinci yüz yılına yanlışsız ilerliyoruz. Kuvvetler ayrılığının fiilen kaldırıldığı, TBMM’nin etkisizleştirildiği, fikir ve tabir özgürlüğü başta olmak üzere anayasal hakların kullanılamadığı, liyakat ve masumiyet karinesi kavramlarının karşılıksız kaldığı bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Bugün yaşananlar noktasında mevcut iktidarın sorumluluğu kesin olmakla birlikte, faal bir siyaset geliştiremeyen muhalefetin durumu siyaset kurumunun fonksiyonsuz kaldığını göstermektedir. Siyaset kurumu ülkenin gerçek sıkıntılarına tahlil üretmek ve ülkeyi ileriye taşımak yerine yapay problemlerle uğraşmaktadır. Geldiğimiz nokta itibariyle halkımızın siyaset kurumuna olan inancını yitirdiğini, dar çerçeveye hapsolmuş aidiyetlerle tercihlerde bulunduğunu ve siyasetin vatandaş açısından sandık demokrasisi ile sınırlandığını görmekteyiz.

Hayat biçimi, kimlikler, kaygılar ve dönemsel akımların tesiriyle şekillenen seçmen tercihleri sonucunda ortaya çıkan iktidarlar, ortak akıl, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık üzere demokrasinin ana ögelerini yok sayan bir anlayışla iktidarlarını sürdürmüşlerdir. Siyaset yapma yol ve araçlarının toplumsal gereksinime yanıt vermemesi nedeniyle siyasette yeni bir sayfa açmak ve yeni bir yol mecburî hale gelmiştir.

İştirakçi, şeffaf, hesap verebilir, üretken ve yerelden merkeze gerçek yürüyen bir siyaset usulünün partileşmesi için Sessizlerin Sesi olmak için yola çıkıyoruz. Sessizlerin Sesi Hareketi, yurttaşların etnik köken, lisan, din, cinsiyet, siyasi ve toplumsal aidiyet farkı gözetmeksizin; özgürlük, eşitlik ve adalet temelinde iştirakçi ve müzakereci bir demokrasi gayesiyle siyaset yapacaktır. Hareketimiz İnsan hak ve özgürlüklerini, hayat hakkını en temel ve vazgeçilmez doğal hak olarak kabul eder, niyet ve tabir özgürlüğü önündeki tüm manileri kaldırmayı ve çoğulcu toplumsal bir yapıyı gayeler.

Yüzüncü yılını tamamlamak üzere olan cumhuriyeti ikinci yüzyılında tüm kurum ve kurallarıyla demokratikleştirmenin vakti gelmiştir. Biz cumhuriyetin ikinci yüzyılında ülkemizi ve toplumumuzu işleyen bir demokrasi ile buluşturmak istiyoruz. Devlet eliyle hukuksuzluğa maruz kalmış ve kalmakta olan her kesitin çağdaş bir demokraside eşit yurttaşlar olarak yaşayacağına inancımız tamdır. Berbat giden iktisatların üniversal hak ve özgürlükleri halkına çok gören idare anlayışından kaynaklandığını biliyoruz. Bu nedenle güçlü bir formda “Gelin daima birlikte cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıralım” diyoruz. En insani ve doğal hak olan inanç ve vicdan özgürlüğü konusunda her yurttaşın kendisini özgür hissedeceği ve inançların yaşaması noktasında devletin tüm inançlara eşit arada olacağı bir anlayışı anayasal olarak teminat altına almayı hedeflemektedir.

Biz kimiz?

Ülke siyasetinde siyasi aktörlerin değişmesinin esaslı değişikliklere yol açmadığının sayısız tecrübesi hafızamızda yer alıyor. Siyasal alışkanlıklarımızı değiştirmediğimiz sürece siyaset yurttaşlar tarafından bulaşılmaması gereken, içine girildiğinde bizi kendisine benzeten bir alan olarak görülecektir. Hasebiyle bu inançsızlığın maliyeti, makûs idare olarak geri dönecektir. Türkiye, içinde bulunduğumuz süreçte temel sıkıntılara tahlil üretmek bir yana hukuksuzluğun, berbat bir iktisadın ve toplumsal kutuplaşmanın içerisinde kendisine bir gelecek bulmaya çalışıyor.

Sessizlerin Sesi Hareketi olarak yapısal problemler ve aktüel yansımalarının siyasetin kapsam ve metodundan kaynaklandığı kabul ediyoruz. Bu tespit doğrultusunda yeni bir siyaset ile yalnızca topluma nefes aldırmayı değil, geleceğimizi de ortak akılla inşa etmeyi ve Cumhuriyetimizin II. Yüzyılında iştirakçi demokrasisi olan, refahı yüksek ve sivil bir anayasaya sahip bir ülke olma maksadımızı paylaşmak istiyoruz.

Siyaset kurumunun toplumsal sorumluluğa sahip, uzlaşıyı merkezde tutan bir anlayışla inşa edilmesi gerekliliğini de kamuoyuna duyuruyoruz.

Hareketimiz aşağıdaki unsurları temel alarak siyaset yapmak gerektiğine inandığını beyan eder :

Hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı

Sessizlerin Sesi Hareketi olarak demokratik bir toplum nizamı için insanlık tarihinin birikimi olan kuvvetler ayrılığı unsurunun net ve odunsuz bir biçimde uygulanmasının hem güçlü bir toplum hem de kurumlarıyla güçlü bir demokrasi için hayati ehemmiyette görüyoruz. Hukukun üstünlüğü prensibi ile her kişi ve zümrenin hukuk önünde eşit olduğu, hatada ve cezada öngörülebilir, mahkeme kararı olmadan kimsenin hatalı görülemeyeceği, ölçülü önlemlere dayalı ve en değerlisi temel hak ve özgürlüklerden asla taviz vermeyen özgürlükçü bir devlet tertibini inşa etmek istiyoruz. 

Temel hak ve özgürlükler

Sessizlerin Sesi Hareketi olarak başta yaşam hakkı olmak üzere insan olmaktan kaynaklı var olan, değiştirilemeyen, vazgeçilemeyen ve devredilemeyen tüm hakların korunmasını varlık münasebeti olarak görür. Bu hakların kullanımını kolaylaştırmak ve ihlalleri sıfırlamak için hukuksal ve idari tüm süreçleri işleterek hakların korunmasının garantisini verir. Hareketimiz, her türlü ırkçılığa ve sömürüye karşıdır, makûs muamele ve işkenceyi reddeder. Bu manada ülkemizin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile diğer memleketler arası sözleşmelerin icrasını anayasal bir sorumluluk olarak görüyor ve mutlak bir adaleti prensip olarak benimsiyoruz. 

Fikir, tabir ve basın özürlüğü

Fikir, tabir ve basın özgürlüğü bir rejimin demokratik karakterini yansıtan en kıymetli göstergedir. Eleştiri hakkı, şov yürüyüşü ve protesto, objektif haber alma hakkı yurttaşların bulunduğu toplumda özgürlüklerini kullanmaları için vazgeçilmez araçlardır. Sessizlerin Sesi Hareketi olarak fikir, söz ve basın özgürlüğünü iştirakçi demokrasi için değerli görüyor, bu hakların kullanımı noktasında yurttaşlarımızın özgürce davranabileceği bir sistemi vazgeçilmez olarak görüyoruz. 

Lokal demokrasi

Türkiye yüzölçümü ve demografik yapısı göz önüne alındığında yerelden siyasete iştirakin önünde en büyük pürüzün temsili demokrasi olduğunu görüyoruz. Lokal idarelerin tesir alanının kısıtlı olması ve siyasal partiler kanununun yetersizliği nedeniyle lokal idareler ve çevreler merkez siyaset için kitle desteği dışında bir mana tabir etmemektedir. Üye bazlı siyaset üretilmediği üzere yerelin TBMM de milletvekilleri aracılığıyla temsilinde de denge- denetleme sistemlerinin olmadığı göze çarpıyor. Bu bağlamda lokal demokrasi için mahallî idarelerin ve siyasi partilerin iki başka başlıkta ele alınmasında yarar görüyoruz. Öncelikle mahallî idarelerin tesir alanının genişletilmesi ve yerelden iştirakin arttırılması için sistemler geliştirilmesi gerektiğini söz ediyoruz.

Öte yandan Siyasi partiler kanunundan kaynaklanan güçlü merkez-zayıf lokal tezatlığına karşı dijital demokrasi araçlarını da aktif kullanan, lokal iradeyi merkezinde yansıtan, hesap verebilen, başarısızlık halinde üyelerine karşı sorumluluğunu yerine getiren, yatay ilişkileri ve cinsiyet eşitliğini temel alan, katılımcılığı yerelden merkeze inşa eden bir modeli savunduğumuzu duyuruyoruz.

Parti içi demokrasi

Siyasi partiler toplumsal öznelerdir. Hareketimiz partileştiğinde tüzüğünde de belirtileceği üzere; hukukun üstünlüğünü savunan, iştirakçi ve üye temelli siyaset yapan, şeffaf ve hesap verebilir, istikrar ve denetleme sistemlerini partinin her kademesinde uygulayan, cinsiyet eşitliğine saygılı, etraf, doğa ve hayvan haklarına saygılı bir siyasi parti olacağımızı tabir ediyoruz. Hareketimiz, siyasi partiler yasasını değiştirerek başta, parti içi demokrasi olmak üzere, siyasetin finansman şeffaflığı ile izlenebilirliği sağlayacak bir modelin öncülüğünü yapacak olmakla birlikte, halk iradesinin tam olarak yansımasının sağlanması için seçim barajının büsbütün kaldırılmasını da prensip olarak savunur.

Kimlik ve inanç

Sessizlerin Sesi Hareketi olarak her inanç ve kimliği insan hakkı gördüğümüz kadar, inanç ve kimliklerin anayasal teminat altına alınması gerektiğinin altını bir kere daha çiziyoruz. Kimlik ve inançtan kaynaklı toplumsal sorunların tahlilini, bu sorunu oluşturan tarihî, toplumsal, kültürel ve ekonomik tüm faktörlerle yüzleşerek, toplumsal iştirak dahilinde çözeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ayrıyeten inanç ve kimliklere karşı ayrıştırıcı, kötüleyici ve hakaretamiz tabirleri toplumsal barışımız için nefret cürmü kapsamına alacağımızı tabir ediyoruz.

Bu bağlamda;  

Ülkemizin en temel meselelerinden olan Kürt Sıkıntısını, tüm paydaşların iştirakiyle, uzun tarihî bir sürecin eseri olduğu şuuruyla, sosyolojisinden koparılmadan, eşit yurttaşlık temelinde, demokratik hak ve özgürlüklerin sağlanmasıyla çözmeyi hedefliyoruz. 

Ülkemizde konuşulan tüm lisanların korunması, geliştirilmesi ve eğitim lisanı olarak süreçte yer almasının doğal bir hak olduğu tespitiyle gerekli hukuksal düzenlemeleri yapmayı sorumluluk olarak görüyoruz. Ülkemizdeki tüm etnik kümelerin başta anadil olmak üzere tarih ve kültürlerini yaşatabileceği kurumsallaşmaların yasal statüye kavuşmalarının gerekli ve kıymetli olduğunu söz ediyoruz. 

İnançlar konusunda da devletin tüm inançlara tıpkı uzaklıkta olması gerektiğini söz ederken, yurttaşların inançlarını özgürce yaşaması noktasında tüm hizmetlerin sunulmasının eşit yurttaşlığın gereği olduğunu belirtiyoruz.

Kamu idaresi anlayışımız

Hareketimiz, çağdaş bir kamu yönetimi için yerinden yönetim unsurunu temel almaktadır. Merkezi yönetimin sadece ulusal siyasetlerin belirlenmesi ve uyum sağlama, kural koyma, düzenleme ve denetleme yetkisini yerelde uyumu sağlama şeklinde düzenlemeyi öngörüyoruz. Kamu yönetimi anlayışımız insan hak ve özgürlüklerinin temel alındığı, topluma güven veren, iştirakçi, hesap verebilir, şeffaf insan odaklı, beyana dayalı erişebilir hizmet prensipleri üzerine inşa edileceğini duyuruyoruz. Sessizlerin Sesi Hareketi olarak yerelde demokrasinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için, yereldeki yetkilerin artırılmasını ve mahallî meclisleri yetki ve kararlarında güçlendirilmesini demokratik katılımcılık için vazgeçilmez olarak gördüğümüzü söz ediyoruz.

İktisat

İktisat alanında ülkemizin muhtaçlıkları ve kaynakları doğrultusunda üretken, teknolojiyi ve tüm kesimlerdeki gelişmeleri takip eden, yeniliği koruyan ve en değerlisi toplumsal adaleti önemseyen bir politikayı önemsiyoruz. Mülkiyet hakkı ve hür teşebbüste bulunma hakkı kadar toplumsal adaleti kurumsallaştıran siyasetlerin hayata geçirilmesini, insani iş ve ömür şartlarını sağlamayı, rekabetin monopol piyasalara yol açmayacak biçimde düzenlenmesini, kooperatifçilik ve gibisi formatlarda ülkemizin kendisine her alanda yetecek kadar üreten bir anlayışı benimsediğimizi tabir ediyoruz. Sessizlerin Sesi Hareketi olarak refahın ve kalkınmanın gelişmiş demokrasi ile mümkün olacağına inancımız tamdır. 

Emek

Sessizlerin Sesi Hareketi olarak emek politikalarımızı personel sıhhati ve güvenliği, insani ömür için kâfi fiyat, bayanların iş hayatında etkinleştirildiği ve cinsiyete dayalı mahzurların kaldırıldığı, sendikaların mevcut yapısının değiştirilerek çalışanların emek çabasında faal olduğu ülkemizdeki potansiyeli ucuz işçilikten nitelikli işçiliğe ve fiyata dönüştürme üzerine inşa edeceğiz. Toplumsal politikalarımızı toplumun tüm kesitlerini kuşatacak biçimde unsurlarımızdan taviz vermeden hayata geçireceğiz.
 
Sonuç olarak;

Daima birlikte cumhuriyeti demokrasi ile buluşturalım.

Ellerindeki güçle siyaseti yönlendirmeyi alışkanlık edinenler karşısında sessiz çoğunluğun sesini yükseltmesi hayati kıymete sahiptir. Bizler daha onurlu ve birlikte yaşayacağımız bir Türkiye için bir ortaya geldik. Siyasetin itimat ve umut odağı olması için ülkesini seven herkesi sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz. Çanakkale’de temelleri atılan ortak tarihi mirasa sahip çıkmak ve bahar bayramını coğrafyamızdaki tüm toplumlar için barış ve rahmet muştusuna dönüştürmek için yola çıkıyoruz. Kısa bir mühlet sonra resmi kuruluş başvurusunu yapacağımız siyasi hareketimizin ülkemize ve tüm insanlığa yeni bir ses yeni bir nefes olmasını diliyoruz.

 

İlginizi Çekebilir

Fehmi Koru: Ekonomik kararları alanlar gerçek durumdan habersiz olabilirler mi? Ben o denli olduğunu düşünüyorum…

Fehmi Koru* Ülke iktisadı oldukça vakittir dalgalıydı, lakin geçen yılın sonlarına gerçek -Ekim 2021’den itibaren- düzgünce perişan oldu. 20 ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir